Vzw AIF+, een multiculturele koepelvereniging

Vzw AIF+ staat voor Actieve Interculturele Federatie+. Vzw AIF+ is een multiculturele vereniging, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. We brengen Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen samen waarbij leden van verschillende nationaliteiten zijn aangesloten. Onze verenigingen bevinden zich in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Een overzicht van alle verenigingen die bij ons aangesloten zijn, vind je hier.

Ben je lid van een sociaal-culturele vereniging? Wil jouw vereniging leuke multiculturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op zoek naar goedkope materialen om te huren? Of wil je weten hoe je financiële middelen kan verzamelen? Vzw AIF+ helpt jouw organisatie gratis!

 


Onze missie en visie

Samen met onze lidverenigingen willen we:

 • een open en diverse samenleving aanmoedigen;
 • gelijke kansen creëren voor iedereen op het vlak van onderwijs, werk, … ;
 • de culturele eigenheid van etnische minderheden behouden, maar ook hun integratie in de samenleving bevorderen.

Dit doen we door het ondersteunen van de socio-culturele activiteiten en de werking van onze lidverenigingen.

Vzw AIF+ is lid van Levl. Op die manier laten we de stem van jouw vereniging horen bij jouw gemeente, stad, provincie en de Vlaamse Overheid. Dit doen we om op te komen voor dingen die we samen belangrijk vinden!

Ook voor jouw sociaal-culturele vereniging kunnen de medewerkers van vzw AIF+ heel wat betekenen. Wil je weten welke diensten we aanbieden? Klik dan hier.

Wil jouw vereniging lid worden van vzw AIF+? Klik dan hier.

Een open en diverse samenleving aanmoedigen

Vzw AIF+ maakt geen onderscheid in de herkomst van haar leden. Wij willen met onze lidverenigingen een weerspiegeling zijn van een open en diverse samenleving.

Daarnaast willen we er mee voor zorgen dat onze leden actief deel uitmaken van de maatschappij en deelnemen aan alles wat het maatschappelijk leven te bieden heeft. Dit doen we door onze lidverenigingen in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel te begeleiden waar nodig, met als doel de integratie, emancipatie en het empowerment van etnisch-culturele minderheden te vergroten.

De groei en ontwikkeling van de lidverenigingen bevorderen vormt één van onze belangrijkste doelstellingen. We willen ervoor zorgen dat iedere vereniging een volwaardige plaats inneemt in de Vlaamse samenleving zodat haar leden met gelijke kansen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Via vormingen en andere diensten proberen we onze lidverenigingen te adviseren, te motiveren en te vormen. We zetten de verenigingen ook aan tot projectmatig werken, informeel leren en maatschappelijk oriënteren in de Vlaamse maatschappij.

Vzw AIF+ onderschrijft de mensenrechten zoals die omschreven staan in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Gelijke kansen creëren voor iedereen

Vzw AIF+ heeft een samenleving voor ogen waar iedereen gelijke kansen krijgt. In die maatschappij maken we gebruik van de sterktes die ieder in zich draagt. We willen dit verwezenlijken op het vlak van onderwijs en tewerkstelling, en dit zowel voor mannen als voor vrouwen.

De culturele eigenheid bewaren, maar ook de integratie bevorderen

Samenleven in diversiteit in een Vlaamse maatschappij vindt vzw AIF+ enorm belangrijk. Daarom streven we ernaar om de culturele identiteit van onze verenigingen in stand te houden.

Wij willen ervoor zorgen dat er in onze samenleving begrip bestaat voor diversiteit. Diversiteit vormt voor vzw AIF+ een rijkdom en een bron van kansen, maar ook een leermiddel voor de aangesloten verenigingen. Zo bouwen we aan een brede maatschappelijke basis.

Iedereen is altijd welkom op de sociaal-culturele activiteiten van onze lidverenigingen. Op die manier bevorderen wij de integratie van de verschillende etnische groepen in onze samenleving.

 

De organisatiestructuur van vzw AIF+

De structuur van vzw AIF+ is weergegeven in onderstaand organigram.

Toelichting bij het organigram:

Algemene vergadering

Elke vereniging die aangesloten is bij vzw AIF+ maakt officieel deel uit van de Algemene Vergadering (AV). De AV bepaalt het beleid en het voortbestaan van vzw AIF+. Vzw AIF+ bestaat dus door en voor haar lidverenigingen.

De AV vindt 1 x per jaar plaats.

Een overzicht van de aangesloten verenigingen vind je hier.

Het Bestuur

Het Bestuur (voorheen Raad van Bestuur) komt 3 tot 4 keer per jaar samen. De leden van de RvB worden om de 3 jaar verkozen door de AV, uit de (bestuurs-)leden van onze lidverenigingen die zich kandidaat stellen voor een functie binnen de RvB. De leden van de het Dagelijks Bestuur en de directeur van vzw AIF+ maken ook deel uit van de RvB.

Het Bestuur keurt het ondersteuningsaanbod voor de aangesloten verenigingen ieder jaar goed; kiest en ontslaat de leden van het Dagelijks Bestuur en neemt de eindbeslissingen over het algemeen beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid.

Houria Ayed
Rajendra Bari
Luciano Corsini
Rasooli Enayatullah
Neelam Ghimire
Alessandra Giannessi
Gust Haverbeke
Josse KelchtermansOrhan Kilic
Patrick Uten
Philip Njodzeka
Hubert Paruys
Lucia Patuzzi
Adhikari Narayan Prasad
Raul Meneses
Arnaud Chokouadeu Tchuenqoue

Dagelijks Bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur (DB) worden verkozen door de RvB voor een periode van 3 jaar. De directeur maakt ook deel uit van het DB.

Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van vzw AIF+; is verantwoordelijk voor dringende zaken binnen vzw AIF+ en kijkt na of de beslissingen van de RvB worden uitgevoerd.

Het huidige DB is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Luciano Corsini
 • Ondervoorzitters: Alessandra Giannessi, Orhan Kilic, Philip Njodzeka,
 • Secretaris: Gust Haverbeke
 • Adjunctsecretaris: Adhikari Narayan Prasad
 • Penningmeester: Josse Kelchtermans
 • Adjunctpenningmeester: Deniz Ates
 • Gewoon leden DB: Houria Ayed, Rajendra Bari, Marjan Blokland, Neelam Ghimire, Patrick Uten
 • Directeur vzw AIF+: Jan De Troyer

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van vzw AIF+; zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de RvB en het DB en stuurt het personeel aan.

De directeur is in loondienst van vzw AIF+ en wordt benoemd voor onbepaalde tijd na een selectieprocedure en verschillende sollicitatierondes.

Voor de contactgegevens van onze directeur klik hier.

Algemeen secretariaat

Het algemeen secretariaat bestaat uit 2 administratief medewerkers die instaan voor de algemene administratie, de financiële opvolging, de personeelsadministratie en het IT-gebeuren van vzw AIF+.

De medewerkers van het algemeen secretariaat zijn in loondienst van vzw AIF+ en worden benoemd voor onbepaalde tijd na een selectieprocedure en verschillende sollicitatierondes.

Voor de contactgegevens van het algemeen secretariaat klik hier.

De educatief medewerkers

De educatief medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt van onze lidverenigingen. Zij begeleiden de lidverenigingen waar nodig en staan hen bij met raad en daad.

De educatief medewerkers zijn in loondienst van vzw AIF+ en worden benoemd voor onbepaalde tijd na een selectieprocedure en verschillende sollicitatierondes.

Voor de contactgegevens van onze educatief medewerkers klik hier.

Stuurgroepen

De stuurgroepen worden gevormd door 1 of 2 afgevaardigden per lidverenigingen per regio. Er zijn evenveel stuurgroepen als regio’s. De educatief medewerker roept de stuurgroepen op regelmatige basis bij elkaar (4 tot 6 keer per jaar) om de lopende zaken te bespreken en om punten op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur of Het Bestuur.

 


Vzw AIF+ en haar Italiaanse roots

De vzw werd opgericht door de eerste Italiaanse migranten die zich in de jaren ’40 in België kwamen vestigen. Deze migranten vonden het belangrijk om zich ook hier, in hun nieuwe thuisland te verenigen.

Dankzij het nieuwe Decreet voor Volksontwikkelingswerk kregen landelijke verenigingen van migranten sinds 1995 financiële steun van de Vlaamse Overheid. Vanaf toen bestond de mogelijkheid om diverse verenigingen samen te brengen onder 1 koepelvereniging. Na enkele jaren van intensieve voorbereiding ontstond vzw AIF “Associazioni Internationali Federate”, de oorspronkelijke, Italiaanse naam van vzw AIF.

Internationalisering

De oprichters van vzw AIF wilden echter niet enkel Italiaanse organisaties ondersteunen, maar ook andere nationaliteiten in hun vereniging opnemen. Ze wilden een weerspiegeling zijn van de multiculturele gemeenschap in Limburg. Enkele jaren na de oprichting vond dan ook een ware internationalisering plaats, en sloten migrantenverenigingen aan met roots uit de hele wereld.

Erkenning als Vlaamse koepelvereniging

In 2000 werd vzw AIF, de vroegere naam van vzw AIF+, erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke koepelvereniging van migranten. Sindsdien sloten er meer en meer verenigingen aan bij vzw AIF, ook uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Van vzw AIF naar vzw AIF+

In 2013 veranderde de invulling van de letters AIF in Actieve Interculturele Federatie en werd er een + toegevoegd aan de naam. De + staat voor diversiteit in alle facetten.

Erkenning in Brussel

Omdat er ook interesse was van Brusselse verenigingen om aan te sluiten bij vzw AIF+, hebben wij ook een werking opgezet in Brussel. En sinds 2015 is vzw AIF+ ook een erkende koepelvereniging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Intussen telt vzw AIF+ maar liefst een 150-tal lidverenigingen. Dit aantal schommelt, want het verenigingsleven is immers constant in beweging!

Voor elke vereniging, maar ook voor elk individu is vzw AIF+ meer dan een gewone federatie. Het is een familie waar je thuis kan komen, waar naar je geluisterd wordt en waar je je talenten kan ontplooien. Vzw AIF+ haalt het beste uit jou en jouw vereniging naar boven!