NEW WEBSITE COUNTDOWN

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

MISIE EN VISIE

  • Misie

Wij streven naar een open, diverse en inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Het beleven, delen en bewaren van de culturele eigenheid van etnisch-culturele minderheden1, met de focus op de integratie in de maatschappij, staat centraal. Dit doen we door het ondersteunen en versterken van onze sociaal-culturele lidverenigingen door het bouwen van bruggen naar de brede samenleving, door in te zetten op samenwerkingen en door het uitvoeren van projecten. Hiermee werken we mee aan de verrijking van etnisch-culturele minderheden én van een solidaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

  • Visie

Werken aan een open, diverse en inclusieve samenleving

AIF+ wil met haar aangesloten verenigingen een weerspiegeling zijn van een open, diverse en inclusieve samenleving. Diversiteit staat voor ons in de eerste plaats voor etnisch-culturele diversiteit, maar dit betekent niet dat wij in onze werking mensen herleiden tot slechts één aspect van hun identiteit. Wij streven ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn en mensen aan te spreken op de verschillende facetten van hun identiteit (gender, socio-economische status, leeftijd, …). Inclusiviteit betekent voor ons kwetsbare groepen volwaardig laten participeren aan de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Gelijke kansen creëren voor iedereen

Daarnaast willen we er mee voor zorgen dat onze verenigingen en hun leden actief deel uitmaken van de maatschappij en met gelijke kansen kunnen deelnemen aan alles wat het maatschappelijk leven te bieden heeft. We willen dit verwezenlijken op het vlak van vrijetijdsparticipatie, onderwijs, tewerkstelling of andere relevante levensdomeinen. We houden rekening met factoren die ervoor kunnen zorgen dat er ongelijke kansen zijn in onze samenleving.
We richten ons daartoe met onze activiteiten op volwassenen in hun vrije tijd. Dit doen we door onze lidverenigingen te begeleiden, met als doel de integratie, emancipatie, participatie en het empowerment van etnisch-culturele minderheden te vergroten. Door projectmatig te werken, bieden we ook ruimte aan experiment en innovatie en kunnen we inspelen op de noden van onze achterban n de maatschappelijke actualiteit en opportuniteiten. We doen dit tenslotte ook door het verlagen van drempels, het vervullen van een voorportaalfunctie door en voor onze lidverenigingen, het samenwerken met verschillende partners en andere relevante actoren, inzetten op verbinding, goede voorbeelden naar voor brengen, werken aan positieve beeldvorming, …

Culturele eigenheid bewaren en integratie bevorderen

Samenleven in diversiteit in Vlaanderen vindt AIF+ enorm belangrijk. Respect voor ieders culturele eigenheid bevordert de integratie. Diversiteit vormt voor AIF+ een rijkdom en een bron van kansen, maar ook een leermiddel voor de aangesloten verenigingen en de samenleving.

We stimuleren democratische participatie en actief burgerschap bij onze doelgroep. Zelf nemen we ook een tegenwoordigende rol op voor de belangen van etnisch-culturele minderheden en haar verenigingen. Met onze lidverenigingen bouwen we zo bruggen naar de brede samenleving.

AIF+ onderschrijft de mensenrechten zoals die omschreven staan in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Over vzw AIF+