Vzw AIF+: een multiculturele koepelvereniging

Vzw AIF+ staat voor Actieve Interculturele Federatie+. Vzw AIF+ is een multiculturele vereniging, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. We brengen Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen samen waarbij leden van verschillende nationaliteiten zijn aangesloten. Onze verenigingen bevinden zich in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Een overzicht van alle verenigingen die bij ons aangesloten zijn, vind je hier.

Ben je lid van een sociaal-culturele vereniging? Wil jouw vereniging leuke multiculturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op zoek naar goedkope materialen om te huren? Of wil je weten hoe je financiële middelen kan verzamelen? Vzw AIF+ helpt jouw organisatie gratis!

Onze missie

Samen met de verenigingen die aangesloten zijn bij vzw AIF+, willen we:

 • Een open en diverse samenleving aanmoedigen;
 • Gelijke kansen creëren voor iedereen op het vlak van onderwijs, werk, geslacht,…;
 • Het bewaren van de culturele eigenheid van etnische minderheden behouden, maar ook hun integratie in de samenleving bevorderen.

Dit doen we door het ondersteunen van de socio-culturele activiteiten en de werking van verenigingen, die bij ons aangesloten zijn.

Vzw AIF+ is er voor iedereen

Ook voor jouw sociaal-culturele vereniging kunnen de medewerkers van vzw AIF+ heel wat doen. Wil je weten welke diensten we aanbieden? Klik dan hier.

Wil jouw vereniging lid wil worden van vzw AIF+? Klik dan hier.

Samenwerking met het Minderhedenforum

Vzw AIF + is lid van het Minderhedenforum. Op die manier laten we de stem van jouw vereniging horen bij jouw gemeente, stad, provincie en bij de Vlaamse Overheid,… Dit doen we om op te komen voor dingen die we samen belangrijk vinden!

Missie & Visie

Wat doen we en wat willen we bereiken?

De missie en visie van vzw AIF+ geeft weer wat de kernwaarden en de doelstellingen zijn van vzw AIF+.

Een open en diverse samenleving aanmoedigen.

Vzw AIF+ maakt geen onderscheid in de herkomst van haar leden. Wij willen een ideale open en diverse samenleving weerspiegelen. Daarnaast willen we er mee voor zorgen dat onze leden actief deel uitmaken van de maatschappij en op die manier kunnen deelnemen aan alles wat het maatschappelijke leven te bieden heeft. Dit doen we door onze verenigingen in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel te ondersteunen.

Deze ondersteuning gebeurt vanuit de vier functies van het sociaal-cultureel werk met name de culturele, educatieve, gemeenschapsvormende en maatschappelijke activeringsfunctie. Dit met als doel de integratie, emancipatie en het empowerment van etnisch- culturele minderheden te vergroten.

Gelijke kansen creëren voor iedereen op het vlak van onderwijs, werk en geslacht.

Vzw AIF+ heeft een samenleving voor ogen waar iedereen gelijke kansen heeft. In die maatschappij maken we gebruik van de sterktes die ieder in zich draagt. We willen dit verwezenlijken op het vlak van onderwijs en tewerkstelling, en dit zowel voor mannen als voor vrouwen.

De culturele eigenheid van etnische minderheden behouden, maar ook hun integratie in de samenleving verbeteren.

Samenleven in diversiteit in een Vlaamse maatschappij vindt vzw AIF+ enorm belangrijk. Daarom streven we ernaar om de culturele identiteit van onze verenigingen in stand te houden.

Wij willen ervoor zorgen dat er in onze samenleving begrip bestaat voor diversiteit. Diversiteit vormt voor vzw AIF+ een rijkdom en een bron van kansen, maar ook een leermiddel voor de aangesloten verenigingen. Zo bouwen we aan een brede maatschappelijke basis.

Iedereen is welkom op de sociaal-culturele activiteiten van onze lidverenigingen. Op deze manier bevordert vzw AIF+ de integratie van de verschillende etnische groepen in onze samenleving.

De participatie aan de Vlaamse samenleving stimuleren door de emancipatie en ontplooiing van de lidverenigingen te bevorderen.

De groei en de ontwikkeling van de lidverenigingen bevorderen vormt ook een van de doelstellingen van vzw AIF+. We willen ervoor zorgen dat iedere vereniging een volwaardige plaats inneemt in de Vlaamse samenleving zodat haar leden met gelijke kansen kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Via vormingen en andere diensten proberen we onze aangesloten verenigingen te adviseren, motiveren en vormen. We zetten de verenigingen ook aan tot projectmatig werken, informeel leren en maatschappelijk oriënteren in de Vlaamse maatschappij.

Vzw AIF+ onderschrijft de mensenrechten zoals die omschreven staan in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

 

De organisatiestructuur van vzw AIF+
Hoe ziet onze organisatie er nu uit? De structuur van vzw AIF+ is weergegeven in het organisatieschema hieronder.

Algemene Vergadering (AV)

Elke vereniging die aangesloten is bij vzw AIF+, is officieel lid van de Algemene Vergadering. Samen vervullen alle lidverenigingen een belangrijke rol. Ze bepalen namelijk het beleid en het voortbestaan van de koepelvereniging. We kunnen dus zeggen dat vzw AIF+ bestaat door en voor haar aangesloten verenigingen. Laat daarom ook jouw stem horen op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering vindt 1 keer per jaar plaats.

Kan je niet komen naar de Algemene Vergadering?
Geef dan je stem door aan een andere vereniging die bij ons aangesloten is. Een overzicht van de aangesloten verenigingen van vzw AIF+ vind je hier.

Centrale Raad van Bestuur (RvB)
De Centrale Raad van Bestuur komt 3 of 4 keer per jaar samen. De leden van de RvB worden om de 3 jaar verkozen. Minimum 1 lid van het Dagelijks Bestuur is ook lid van de Centrale Raad van Bestuur.

Wat doet de Centrale Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur:

 • keurt het ondersteuningsaanbod voor de aangesloten vereniging ieder jaar goed;
 • kiest en ontslaat de leden van het Dagelijks Bestuur;
 • neemt de eindbeslissingen over het algemeen beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid.

De samenstelling van de Raad van Bestuur:

Luciano Corsini; Josse Kelchtermans; Gust Haverbeke; Danielle Cardoes; Patrick Uten; Marco-James Debbath; Jean-Pierre Claver Nduwumwami; Luis Barbarán; Miguel Estrada; Inan Asliyüce ; Hubert Paruys ; Malika Ghrour; Alessandra Giannessi ; Philip Njodzeka ; Lara Hendrix ; Sophie Virginie Ngo Nlend; Ait-Aadi Saïd ; Deniz Ates ; Lapo Bettarini ; Letty Serio ; Diana Minten

Wat doet het Dagelijks Bestuur?

Het Dagelijks Bestuur:

 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van vzw AIF+;
 • is verantwoordelijk voor dringende zaken binnen vzw AIF+;
 • kijkt na of de beslissingen van de Raad van Bestuur worden uitgevoerd.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur van vzw AIF+ worden verkozen voor 3 jaar. Sinds 30 maart 2013 heeft het Dagelijks Bestuur de volgende leden:

 • Luciano Corsini, voorzitter
 • Gust Haverbeke, secretaris
 • Josse Kelchtermans, penningmeester
 • Danielle Cardoes
 • Patrick Uten

Vzw AIF+ en haar Italiaanse roots
In 2000 werd vzw AIF (de vroegere naam van vzw AIF+) erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke koepelvereniging van migranten. Het gedachtengoed van vzw AIF+ leeft echter al veel langer. De vzw is namelijk opgericht door de eerste Italiaanse migranten die zich in de jaren ’40 vestigden en verenigden in België. Vandaar de oorspronkelijke Italiaanse naam Associazioni Internazionali Federate, afgekort AIF.
De vertaling hiervan was Multiculturele Vereniging van Zelforganisaties.

De start van een multiculturele koepelvereniging
Dankzij het nieuwe Decreet voor Volksontwikkelingswerk kregen landelijke verenigingen van migranten sinds 1995 financiële steun van de Vlaamse Overheid. Vanaf toen bestond de mogelijkheid om diverse verenigingen samen te brengen onder één koepelvereniging. De bestuursleden van verschillende allochtone verenigingen uit Limburg, Antwerpen en Brussel grepen hun kans en bundelden hun middelen en krachten. Na enkele jaren van intensieve voorbereiding ontstond vzw AIF.

De oprichters van vzw AIF wilden niet alleen Italiaanse organisaties ondersteunen, maar ook andere nationaliteiten in hun vereniging opnemen. Enkele jaren na de oprichting van vzw AIF vond er dan ook een ware internationalisering plaats: de vzw breidde uit met verenigingen van migranten afkomstig uit de hele wereld.

 130-tal lidverenigingen
Sindsdien sloten meer en meer verenigingen zich aan bij vzw AIF. Ook in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant konden lokale verenigingen rekenen op steun ter plaatse.  Op vele plaatsen organiseren we permanenties.

 Diversiteit in alle facetten

In 2013 veranderde de invulling van de letters AIF in Actieve Interculturele Federatie en werd er een + aan toegevoegd. De plus staat voor diversiteit in alle facetten. Voor elke vereniging, maar ook voor elke individu is AIF méér dan een federatie: het is een familie waar je kan thuis komen, waar naar je geluisterd wordt en waar je je talenten kan ontplooien. AIF+ haalt het beste uit jou en je vereniging naar boven!

Momenteel telt vzw AIF+ maar liefst 130 lidverenigingen. Dit aantal schommelt. Het verenigingsleven is immers constant in beweging!